Reštaurovanie pamiatok

Rekonštrukcia pamiatkovo chránených budov ako súčasť ochrany kultúrneho dedičstva je výzvou, ku ktorej pristupujeme s rešpektom a zároveň s nadšením.

Dlhoročné skúsenosti v segmente obnovy budov nás prirodzeným spôsobom posúvajú aj do oblasti rekonštrukcie historických objektov a národných kultúrnych pamiatok. Pustiť sa do rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky či nehnuteľnosti situovanej v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme si vyžaduje znalosť právnych predpisov, odbornú spôsobilosť a skúsenosti v tejto oblasti. 

 

  • Zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb sme sa v roku 2016 rozhodli potvrdiť certifikáciou podľa ISO noriem v oblasti „Rekonštrukcie historických objektov a národných kultúrnych pamiatok“.

 

                                                                                Štefánikova 23, Bratislava

1. Zámer

Prvým krokom nasledujúcim po zistení, že na našu nehnuteľnosť sa vzťahuje zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, je navštíviť miestne príslušný krajský pamiatkový úrad a podať žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy kultúrnej pamiatky alebo žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľnosti situovanej v pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme, a to ešte pred začatím projektových prác.

2. Projekt

V tomto prípade platí to, čo aj pri obnove klasických bytových domov – pomôžeme vám vo výbere skúseného projektanta tak, aby projekt spĺňal všetky kvalitatívne kritériá potrebné na optimálne zrealizovanie diela. Dohliadneme na to, aby projekt zahŕňal špecifické požiadavky jednotlivých finančných inštitúcií a orgánov samosprávy vo vašom meste. Súčasťou našej služby je aj riadenie procesu získania stavebného povolenia, ktorému predchádza opätovné podanie žiadosti na krajský pamiatkový úrad, tentoraz však už k stanovisku k vypracovanej projektovej dokumentácií.  

  • Náš tip : 

V rámci spracovania projektovej dokumentácie vám zabezpečíme aj spracovanie pamiatkového výskumu na umelecko-remeselnú obnovu pamiatky alebo na obnovu kultúrnej pamiatky.

3. Schválenie a financovanie zámeru

Po úspešnom zvládnutí predošlých krokoch treba celý zámer posunúť do procesu výberu a schválenia realizačnej firmy, stavebného dozoru, spôsobu financovania a ďalších úkonov. Aby však všetko smerovalo k zdarnému koncu, je dôležité vybrať si na realizáciu renomovanú firmu, ktorá má referencie z realizácie obnovy národných kultúrnych pamiatok, resp. nehnuteľností na pamiatkovom území. Schvaľovací proces musí prebehnúť v zmysle platnej legislatívy, aby nedošlo k neskoršiemu spochybňovaniu právoplatnosti celého procesu, keďže výsledok hlasovania sa ďalej predkladá pre účely stavebného povolenia alebo na získanie finančných prostriedkov zo ŠFRB a z iných zdrojov.  

                               Žabotova 8-10, Bratislava
  • Náš tip :

Aj rekonštrukcie historických objektov a národných kultúrnych pamiatok možno financovať prostredníctvom výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý môžete získať s výhodnou úrokovou sadzbou už od 0,00 % počas celej lehoty splatnosti 20 rokov.


4. Realizácia

Samotná realizácia je najočakávanejší, ale aj najnáročnejší krok v celej fáze obnovy. Je veľmi dôležité, aby všetky zainteresované strany plne spolupracovali a zúčastňovali sa na kontrolných dňoch stavby. Trinásťročné skúsenosti v oblasti obnovy budov nás naučili, že dobrá vzájomná komunikácia medzi projektantom, stavbyvedúcim, stavebným dozorom, investorom a pamiatkovým úradom je polovicou úspechu dobre zrealizovanej stavby. Druhá polovica závisí už od profesionality a odbornosti realizačnej firmy, ktorá musí mať presne stanovené technológie a zaužívané procesy riadenia a koordinácie prác na stavbe.

 

 

 

        Štefánikova 23, Bratislava

 

       Žabotova 8-10, Bratislava

 

      Karadžičova 1, Továrenská 9,Bratislava

 

 

Galéria