Obnova budov

Významná obnova bytového domu je náročný proces, na ktorý okrem optimizmu a entuziazmu treba mať aj odborné znalosti z mnohých oblastí.

 

Vybrať optimálne technické riešenia obnovy, schváliť celý investičný zámer v zmysle neustále sa meniacich zákonov či zabezpečiť čo najvýhodnejšie financovanie, to sú naozaj rôznorodé úlohy a pre jedného človeka či skupinu vlastníkov bytov veľakrát nové témy. 

 

  • "Naším cieľom je byť vaším partnerom v celom procese obnovy tak, aby sme spoločne uskutočnili vaše sny o vynovenom bývaní."

                 Miloš Milanovič, konateľ

1. Ako začať ?

Prvý krok je najmä naša vzájomná komunikácia a hľadanie optimálnych riešení pre váš bytový dom. Súčasťou úvodnej analýzy je zhodnotenie technického stavu domu, v rámci ktorého s vami prejdeme všetky varianty riešení s ich výhodami a slabinami. Už v prvotnej fáze sa snažíme spracovať aj jednoduchú analýzu vašich finančných možností, aby navrhované technické riešenia korešpondovali s vašimi možnosťami. Našou snahou je nájsť rovnováhu medzi vašimi predstavami, technickými potrebami domu a finančnými možnosťami obyvateľov.

2. Projekt 

Ak už viete, aké sú vaše potreby a zároveň finančné možnosti, môžete sa pustiť do základného kameňa obnovy – projektu. Pomôžeme vám vo výbere skúseného projektanta tak, aby projekt spĺňal všetky kvalitatívne kritériá potrebné na optimálne zrealizovanie diela. Dohliadneme na to, aby projekt zahŕňal špecifické požiadavky jednotlivých finančných inštitúcií a orgánov samosprávy vo vašom meste. Súčasťou našej služby je aj riadenie procesu získania stavebného povolenia. 

 

  • Obhliadka 

  • Poradenstvo 

  • Ponuka

3. Bez peňazí to nejde

Vždy sa snažíme nájsť a získať pre vás to najvýhodnejšie financovanie, ktoré je pre váš konkrétny dom použiteľné. Či máte viac, alebo menej vlastných zdrojov, či sú u vás identifikované systémové poruchy, alebo chcete riešiť len čiastkovú obnovu, prioritou je pre nás umožniť vám čerpať najvýhodnejšiu finančnú kombináciu.

4. Vôľa obyvateľov

Obnova bytového domu, tak ako každé rozhodnutie kolektívu ľudí, má svojich priaznivcov a oponentov. Je veľmi dôležité, aby boli všetky kroky záväzného charakteru vykonané v zmysle platnej legislatívy a aby nedošlo k neskoršiemu spochybňovaniu právoplatnosti celého procesu. Naša podpora pre vás prebieha tak v predprípravnej fáze, teda v kontrole správnosti vypracovania pozvánky na schôdzu, bodov programu či súvisiacej dokumentácie, ako vo fáze samotnej schôdze a v poradenstve pri spracovaní zápisníc v zmysle požiadaviek finančných inštitúcií a pod.

5. Realizácia

Základom hladkého priebehu obnovy domu je informovanosť obyvateľov. Keď vlastníci vedia, čo sa bude robiť a ako ich to ovplyvní, oveľa lepšie znášajú s tým spojené obmedzenia. Prvým krokom býva pred realizačné stretnutie, kde si spolu s vlastníkmi, stavebným dozorom a správcom prejdeme harmonogram, organizačné súvislosti, technologické celky a pod. Na stretnutí je náš manažér obnovy budov, stavbyvedúci, ako aj pracovník stavebnej prípravy. Nasleduje predrealizačná schôdza v dome, kde sa môže zúčastniť každý vlastník. Počas samotnej realizácie prác na stavbe organizujeme pravidelné kontrolné dni raz týždenne, kde sa riešia operatívne skutočnosti.  Všetky dôležité informácie sú vlastníkom pravidelne doručované.

6. A čo ďalej?

Odovzdaním diela a kolaudáciou sa naše služby pre vás nekončia. Dom začína žiť svojím bežným životom a vyžaduje si starostlivosť. V tomto prípade vám ponúkame služby nášho oddelenia postprojektovej starostlivosti. Naši kolegovia dokážu byť pre vás v mnohom užitoční, či už ide o kontrolu funkcie samozatváračov na vchodových dverách, alebo o opravy po poškodeniach vandalmi. Vymenili ste si okno až po zateplení domu a bojíte sa, aby susedom pod vami nezatekalo? Sme tu pre vás už 13 rokov v záručnom aj pozáručnom servise.

Skúsenosti obyvateľov domu 

 

Galéria