Certifikáty a licencie

Sme držiteľmi všetkých potrebných licencií, oprávnení a certifikátov, ktoré si vyžaduje platná legislatíva na Slovensku.

Máme viac ako 70 kmeňových zamestnancov  a stabilných partnerov na subdodávky. Priebeh stavebných prác riadia naši vlastní stavbyvedúci s dlhoročnými skúsenosťami. Podporujeme proces trvalého vzdelávania a certifikácie našich zamestnancov. Počas celého procesu výberu, prípravy, realizácie a odovzdania stavby kladieme dôraz na otvorenú komunikácia s klientom a partnermi. Vysoké hodnotenia spokojnosti od klientov sú našou najlepšou vizitkou kvality.

Politika integrovaného manažérskeho systému (IMS) - stiahnuť PDF

Zavedený systém manažérstva kvality

Máme zavedený Integrovaný systém manažérstva v oblasti realizácie stavieb a ich zmien; rekonštrukcie historických objektov a národných kultúrnych pamiatok, ktorý zahŕňa komplex systémov riadenia podľa medzinárodných noriem ISO. V manažovaní spoločností aplikujeme procesné riadenie založené na ISO štandardoch.

 

 

  • ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality – maximálna orientácia na klienta a rozširovanie spektra služieb.
  • ISO 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva – všetky používané postupy a technológie sú šetrné k prírode.
  • ISO 45001:2018 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

                        ISO 9001

Stiahnuť PDF

                        ISO 14001

Stiahnuť PDF

                         ISO 45001

Stiahnuť PDF

Stavbyvedúci s dlhoročnou praxou

Kontrola kvality pozostáva z celého reťazca, ktorý začína interne stavbyvedúcim a hlavným stavbyvedúcim, následne prechádza do externej kontroly prostredníctvom stavebného dozoru investora, zástupcov TSÚS a výrobcov použitého kontaktného zatepľovacieho systému. K tomu sa pridávajú kontroly zástupcov poskytovateľov finančných prostriedkov a samozrejme stavebného úradu. A po celý čas sú naše stavby vystavené pozornému oku našich klientov a obyvateľov susedných bytových domov.

Licencie eucert

Vlastníme licencie udelené certifikačným orgánom eucert na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lodžiových a terasových systémov ako aj na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech. Všetci naši kľúčoví zamestnanci prechádzajú špeciálnymi školeniami u výrobcov systémov i komponentov, aby bolo garantované ich správne použitie a aplikácia.

 

                       Licencia ETICS

Stiahnuť PDF

                    Licencia Strecha

Stiahnuť PDF

                Licencia Balkóny

Stiahnuť PDF

LICENCIA pre celkovú obnovu budov.

Takmer nulové alebo malé množstvo energie potrebné na užívanie budovy sa musí po roku 2020 vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti. Naša spoločnosť sa už teraz pripravuje, vzdeláva a certifikuje v oblasti celkovej obnovy budov, čoho výsledkom bolo aj pridelenie licencie na celkovú obnovu budov v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov a ostatných požiadaviek stanovených v právnych a technických predpisoch Slovenskej republiky platných pre celkovú obnovu budov.

                               Stiahnuť PDF

Certifikát kvality v obnove pamiatkovo chránených budov

Dlhoročné skúsenosti v segmente obnovy budov nás prirodzeným spôsobom posúvajú aj do oblasti rekonštrukcie historických objektov a národných kultúrnych pamiatok. Certifikáty kvality pre takúto náročnú oblasť stavebníctva sú pre nás záväzkom, ale aj potvrdením, že sme na správnej ceste.

Certifikát CENKROS 4 - oceňovanie a riadenie výroby

Zadávatelia a investori stále častejšie požadujú preukázanie aktuálnosti a vierohodnosti podkladov, použitých pri tvorbe rozpočtov a výberových konaní. Certifikát nám dáva jedinečnú možnosť deklarovať našim obchodným partnerom, že pri vykonávaní svojej profesie používame najnovšie technológie spolu s originálnou databázou CENEKON. Naša spoločnosť je certifikovaným používateľom programu CENKROS 4 s platným certifikátom, ktorý slúži aj ako doklad o pridelení licencie pre právoplatné používanie programu CENKROS 4 s originálnou databázou CENEKON, čím spĺňame podmienky zákona 618/2003 Z.z. autorský zákon.

                              Stiahnuť PDF

                   Stiahnuť PDF

 

Sme držiteľom certifikátu pre zosilňovanie nosných konštrukcií pomocou systémov SIKA CARBODUR®. Je to celosvetovo najznámejšie a preverené riešenie zosilňovania nosných 
konštrukcií na báze polymérov vystužených uhlíkovými vláknami (CFRP–carbonfiber-reinforcedpolymer). Systém pozostáva zo sika CarboDur® CFRP lamiel a tyčí a lepidla na báze epoxidovej živice sikadur®-30 a sikadur®-30 lP. Tento systém sa používa na zlepšenie, zvýšenie alebo opravu vlastností a odolnosti konštrukcií a poskytuje dlhodobú prevádzkovú životnosť.