Späť na zoznam
26. november 2021
Blog

Rok 2021 – aký bol pre nás (a pre stavebníctvo)?

Hodnotenie roka 2021 v PS Stavby a v stavebníctve

Mnohé naše realizácie zlepšili kvalitu bývania stovkám slovenských domácností. Aké je naše ohliadnutie sa za rokom 2021 aj za situáciou v stavebníctve všeobecne?

Korona kríza ovplyvnila podľa analýzy spoločnosti CEEC Research činnosť až 96 % stavebných spoločností. Na jednej strane, kríza spôsobená šírením vírusu sa podpísala na znížení objemu investícií do výstavby a zapríčinila nedokončenie projektov v plánovanom termíne. Obstarávatelia aj koneční spotrebitelia teda menej investujú a odkladajú svoje rozhodnutia o investíciách alebo renováciách. Na druhej strane nám kríza ukázala, že prežijú len zdravé a efektívne firmy.

Kľúčom k zvládnutiu náročných úloh bola najmä systematická práca a vôľa hľadať riešenia a východiská aj v zložitých momentoch.

Podľa Ročenky slovenského stavebníctva 2020, ktorú vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, bol podiel stavebníctva na tvorbe hrubého domáceho produktu na úrovni 6,7 %. Práve stavebníctvo môže ako jedno z mála odvetví pôsobiť v ekonomike stabilizačne, tento segment je indikátorom konjunkturálneho vývoja a pôsobí na rozvoj ďalších odvetví a segmentov hospodárstva. Pred korona krízou bol za hlavný pilier slovenskej ekonomiky považovaný automobilový priemysel, odborníci sa teraz zhodujú na tom, že ekonomiku po kríze môže pomôcť oživiť práve stavebníctvo.

Nedostatok materiálov v stavebníctve a operatívne riešenia

Aj pre nás bol rok 2021, rovnako ako ten predchádzajúci, poznačený práve pandémiou. „Z prvotnej neistoty na strane dopytu, teda či budeme mať dostatok stavebných zákaziek, sa situácia postupne zmenila na ponukový šok. Spôsobený bol najmä nedostatkom stavebného materiálu, ale i pretrvávajúcim nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. O to viac sme v tejto náročnej situácii ocenili náš dlhoročne stabilný personál ako i partnerstvo so sesterskými stavebninami. V konečnom dôsledku rok 2021 hodnotíme pozitívne,“ sumarizuje toto obdobie Miloš Milanovič, riaditeľ spoločnosti.

 

Operatívne riešenia v stavebníctve
Jednou z výziev roku 2021 bol nedostatok stavebných materiálov a kvalifikovanej pracovnej sily.

Veľkou výzvou, ktorú priniesol tento rok, bolo zdražovanie materiálov a ich dostupnosť. Pandémia spomalila a v niektorých prípadoch zastavila produkciu a logistiku stavebných materiálov. Ako ukázali dáta zo Štatistického úradu SR, ceny materiálov a výrobkov tuzemských priemyselných výrobcov spotrebovávaných v stavebníctve v júni oproti máju vzrástli o 2,3 % a v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 až o 9,1 %. Ceny stavebných materiálov spotrebovávaných na výstavbe budov stúpli o 7,9 %. Cena niektorých komodít však narástla až v stovkách percent, stavebné firmy to pocítili najmä v prípade ceny ocele, železa, dreva a plastu.

Kríza dostupnosti tovarov a služieb sa dotkla aj našej spoločnosti: „Bez stavebného materiálu a skúsených remeselníkov sa žiadne stavebné dielo nezrealizuje. Aj preto sme vzniknutú situáciu riešili operatívne a na dennej báze neustále hľadáme možné východiská. Prebiehajúca pandémia je jednoducho nová realita a tak k nej aj pristupujeme. Zmenili sme vo firme mnohé procesy a postupy tak, aby sme mohli plniť svoje zmluvné záväzky v požadovanej kvalite a včas,“ hovorí M. Milanovič. Dáta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska ukazujú, že od decembra 2020 do júna 2021 narástli ceny diela pri bytových domoch o 15 %.

Prebiehajúca pandémia je jednoducho nová realita a tak k nej aj pristupujeme. Zmenili sme vo firme mnohé procesy a postupy tak, aby sme mohli plniť svoje zmluvné záväzky v požadovanej kvalite a včas.

Atmosféra dôvery a priamej komunikácie

Hoci každý náš projekt bol nejakým spôsobom ovplyvnený aktuálnou situáciou, nepodcenili sme personálne kapacity potrebné na riešenie každodennej agendy zákaziek a najmä preto sa žiaden náš projekt nezastavil. Sme tomu radi aj preto, lebo mnohé stavebné firmy sa nevyhli prepúšťaniu zamestnancov. Z prieskumu, ktorý v 2. kvartáli 2021 zrealizoval Inštitút stredoeurópskych štúdií IstroAnalytica vyplynulo, že 47 % stavebných spoločností sa počas roka 2020 nevyhlo prepúšťaniu v dôsledku krízy. Počas prvého polroka 2021 prepúšťalo 27 % všetkých opýtaných.

 

Zamestnanci s klientom spoločnosti PS Stavby
Spoločnosť PS Stavby pokladá za prioritné vždy požiadavky a vízie klienta.

Ako veľké pozitívum hodnotíme, že ciele stanovené na začiatku roka sme naplnili na 95 %, čo je v tejto zložitej situácii obrovský úspech. „Kľúčom k zvládnutiu náročných úloh bola najmä systematická práca a vôľa hľadať riešenia a východiská aj v zložitých momentoch. S väčšinou našich obchodných partnerov spolupracujeme mnoho rokov, čím sa vytvorila atmosféra dôvery a priamej, otvorenej komunikácie. A práve v tejto náročnej dobe sú dôveryhodné informácie, komunikované v správnom čase, základným predpokladom na vytváranie funkčných riešení,“ vysvetľuje riaditeľ spoločnosti.

Pre mnohých môže byť náročná pandemická situácia podnetom na zmenu v hodnotovom nastavení, či v životných prioritách.

Komunikácia je však dôležitá nielen smerom k našim dodávateľom a zákazníkom, ale aj v rámci nášho kolektívu. Obdobie pandémie a krízy v stavebníctve viac či menej vplýva na každého z nás. Niekedy sa prejaví stratou motivácie, inokedy pocitom frustrácie či jednoducho len únavou z neustále sa meniacej a neprehľadnej situácie. „V takýchto prípadoch je dôležitá najmä komunikácia medzi kolegami, vyrozprávanie si svojich pocitov navzájom a spoločné zdieľanie pozitívnych podnetov,“ dopĺňa M. Milanovič.

 

Kolektív zamestnancov PS Stavby
Riaditeľ spoločnosti PS Stavby v rozhovore s novým výrobným riaditeľom.

Rok 2021 v znamení obnovy bytových domov

V roku 2021 sme mali v realizácii 12 projektov, k novembru, kedy tento blog vznikol, sú už niektoré z nich ukončené. Tento rok je zaujímavý tým, že sa pre našu spoločnosť niesol v znamení obnovy nájomných bytových domov. Po minulom roku zameranom na rekonštrukcie škôl sme opäť prepli do módu obnovy bytových budov. V tomto smere sme značne ovplyvnení prioritami verejnej správy, obcí a miest, nakoľko sme až na konci investičného procesu.

Obnova bytového domu má nesporné výhody, vidíme ich predovšetkým v znížení nákladov na spotrebu energie a prevádzku a tiež vo zvýšení komfortu bývania. Zároveň má pozitívny vplyv na zvýšenie trhovej hodnoty jednotlivých bytov. Ďalším dôvodom, prečo obnoviť starší bytový dom, je aj snaha dosiahnuť uhlíkovú neutralitu – budovy sú dnes zodpovedné za 36 % emisií CO2 v EÚ. Renovácia budov je nákladovo najhospodárnejšie a nejefektívnejšie opatrenie na znižovanie emisií skleníkových plynov.

Celospoločensky by sme sa mali viac zamerať na životné prostredie, na to, čo tu po nás zostane pre ďalšie generácie.

Podľa štatistík je takmer 75 % budov v Európe energeticky neefektívnych, pričom sa predpokladá, že takmer 80 % existujúcich budov bude v užívaní aj v roku 2050. Ako uvádza správa JRC, súčasné tempo obnovy budov v Európe je veľmi nízke a nepostačuje na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050. Preto očakávame, že potreba obnovy bytových domov (a verejných budov) bude v budúcnosti ešte narastať. Koniec koncov, rieši ju aj schválený Plán obnovy a odolnosti (balík reforiem a investícií) a je súčasťou Dlhodobej stratégie obnovy fondu bytov.

V rámci obnovy bytových domov, ktoré sme realizovali v roku 2021, by sme radi spomenuli aj dva významné projekty týkajúce sa nájomných bytov. Prvým je rekonštrukcia objektu na Vietnamskej ulici 41 v Bratislave s rozpočtom 1,5 mil. eur a druhým objektom je bytový dom na Rezedovej ulici 3, rovnako v Bratislave. Pri tomto projekte je rozpočet ešte o niečo vyšší, a to viac ako 2 mil. eur.

„Práca na oboch projektoch je veľmi náročná, jednak organizačne a procesne, no zároveň aj technicky a odborne. Nakoľko ide o rekonštrukcie značného rozsahu, sú naši pracovníci denne konfrontovaní s novými zisteniami a skutočnosťami, čo si vyžaduje enormné nasadenie a sústredenie sa na efektívne riešenia,“ ozrejmuje špecifiká týchto realizácií M. Milanovič.

Pozitívny impulz do ďalšieho roka

Hoci rok 2021 mnohým dal aj vzal, preto nás teší, že dôvera podnikateľov v stavebníctve rastie. Z prieskumu Štatistického úradu vyplynulo, že podnikatelia v polovici roka priaznivejšie hodnotili celkovú úroveň objednávok a očakávanú zamestnanosť. Rovnako pozitívni chceme zostať aj my pri hodnotení roka 2021 a akúkoľvek našu skúsenosť transformovať na pozitívny impulz.

„Pre mnohých môže byť náročná pandemická situácia podnetom na zmenu v hodnotovom nastavení, či v životných prioritách. Celospoločensky by sme sa mali viac zamerať na životné prostredie, na to, čo tu po nás zostane pre ďalšie generácie. Každý deň má každý z nás šancu stať sa lepším človekom,“ dopĺňa za spoločnosť PS Stavby Miloš Milanovič, riaditeľ.


Podobné články


23. máj 2021
Blog

Chránené vtáčie druhy na stavbách

Rozhovor s ochranárom Petrom Lipovským na tému ohrozenia chránených vtáčích druhov počas stavebných prác.

Čítať viac
7. apríl 2022
Blog

Šetrenie energií v bytovom dome. Ako ho efektívne dosiahnuť?

Obnova bytových domov je dôležitá v súvislosti so znižovaním spotreby energií pre dosiahnutie klimatickej neutrality. Najčastejšími opatreniami sú zateplenie fasády, výmena okien a renovácia strechy.

Čítať viac
29. január 2022
Blog

Ako si vybrať vhodnú strechu a strešnú krytinu?

Strešný systém predstavuje prvú obrannú líniu proti vplyvom počasia. Ako si vybrať vhodnú strechu, podľa čoho zvoliť strešnú krytinu a čo je aktuálne v tejto oblasti trendom?

Čítať viac