Späť na zoznam
Realizované: 2018
Bratislava - Nové Mesto

Čsl. Parašutistov 13-19, Bratislava

Obnova panelového bytového domu

Na celkovú obnovu bytového domu na ulici Československých Parašutistov 13-19 v Bratislave sa môžeme pozrieť cez hlavnú časovú os procesu, ale i prostredníctvom dôležitých čísel :

Časová os so základnými míľnikmi:

1960     rok výstavby
2016     spracovanie projektovej dokumentácie obnovy
              uzatvorenie zmluvy o dielo
2017     získanie stavebného povolenia 
              podanie žiadosti o poskytnutie a schválenie podpory zo 
              ŠFRB
              schválenie komerčného úveru na spolufinancovanie obnovy
              začiatok obnovy
2018     ukončenie obnovy

Dôležité čísla obnovy :

Počet bytových jednotiek:     126
Rozpočet obnovy:                    1 160 987 Eur s DPH
Výška úveru zo ŠFRB:              836 630 Eur
Úroková sadzba:                      0 % p.a. 
Lehota splatnosti:                    20 rokov 

Na financovanie obnovy bol poskytnutý úver zo ŠFRB vo výške 836 630 Eur. Pri takto vysokej sume mali obyvatelia domu obavy z ručenia za úver, no tak ako vždy ŠFRB požadoval zabezpečenie úveru len fondom prevádzky, údržby a opráv bytového domu, teda jeho budúcou tvorbou.

Ing. Kvetoslava Findlová
špecialista v oblasti inžinieringu