TZB - výmena rozvodov

Technické zariadenie budovy ako súčasť komplexnej obnovy budov

Pohľad na naše sídliská hovorí, že mnoho majiteľov a správcov bytových domov realizuje zateplenie bytového domu, výmenu okien a vstupných dverí, príp. rekonštrukciu balkónov a lodžií. V domoch sú ale aj ďalšie zariadenia. Zvyčajne sú schované v šachtách, bytových jadrách a pivniciach, no nimi vyvolané problémy dokážu znepríjemniť bežný život – ich dôsledky je nielen vidieť, ale aj cítiť, a to ako zmyslami, tak aj finančne, v podobe nákladov na čiastkové opravy. Pri komplexnej obnove bytového domu by sme preto nemali zabúdať na technické zariadenia budov (TZB). Problematika rekonštrukcie ležatých a zvislých rozvodov v „stúpačkách“ bytových jadier je možno práve vo vašom bytovom dome aktuálnou témou. Nečakajte preto na havárie rozvodov a škody z nich plynúce, ale zahrňte aj tieto práce do komplexnej obnovy bytového domu.

Na hranici životnosti

Potrubia stúpačiek v panelových bytových domoch a domoch starších ako 30 rokov sa dostávajú na hranicu svojej životnosti. Aj keď predvojnové inštalácie boli realizované z kvalitných materiálov, aj oni majú svoju dobu opotrebenia rovnako ako rozvody v bytových domoch hromadnej bytovej výstavby zo 70. a 80. rokov minulého storočia, ktoré však boli poväčšine z menej kvalitných materiálov. Netesnosti, zatekanie, nedostatočná teplota TÚV z dôvodu zúženia priemerov potrubia usadenou inkrustáciou, zhoršená hygiena, zápach, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“. Pravidelné parciálne opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho presúvajú do budúcnosti. Predovšetkým unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje vážne bezpečnostné riziko. Prípadná havária potrubí môže spôsobiť škody na majetku. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov.

V byte aj v suteréne

Staré rozvody bývajú silno skorodovanéV bytových domoch je potrebná rekonštrukcia existujúcich rozvodov:

 • rekonštrukcia spoločných zvislých rozvodov v inštalačných šachtách (bytové jadrá),
 • rekonštrukcia ležatých rozvodov v suteréne objektu.

Ideálne je vykonať komplexnú rekonštrukciu rozvodov v bytovom dome, pretože iba výmena rozvodov v bytových jadrách („stúpačkách“) nerieši komplexne odstránenie problémov, prípadných havárií a nedostatky dodávky studenej vody (SV) a teplej úžitkovej vody (TÚV) pre bytové jednotky. Všetky potrubia v objekte boli realizované spoločne, sú teda rovnako staré a ich životnosť je na rovnakej úrovni v celom bytovom dome.

Staré a nové materiály

V objektoch komplexnej bytovej výstavby sa používali oceľové pozinkované závitové potrubia na rozvod studenej a teplej vody a cirkulácie. Plynové rozvody sa zvyčajne realizovali z bezošvého oceľového potrubia spájaného zváraním, avšak po rokoch ich užívania sa môžu vyskytnúť poruchy ako napríklad nedostatočná tesnosť spojov, neovládateľnosť a nefunkčnosť armatúr, korózia a iné.  Pre nový rozvod plynu odporúčame vyhotovenie z medi, kde sa rúry spájajú spájkovaním, prípadne lisovaním (STN EN 1057, STN EN 1254-4 a STN EN 1254-5). Lacnejším variantom je oceľ, teda hladké bezošvé rúry s triedou zvariteľnosti 11 (STN EN ISO 3183:2013-05 ktorá nahrádza normu STN EN 10208-1). Drahším variantom je nehrdzavejúca oceľ s lisovanými spojmi (STN EN 10255). Relatívne novým materiálom je viacvrstvové oceľové vlnovcové potrubie pokryté povrchovým povlakom žltej farby LDPE, ktoré chráni rúry pred koróziou (STN EN 15266).

Rekonštrukcia TZB rieši problémy životnosti použitých materiálov, umožňuje výber nových, ale aj likvidáciu azbestocementových rúr, ktoré predstavujú nebezpečný odpad. Demontáž a likvidáciu pôvodných azbestových kanalizačných potrubí zverte iba firme s oprávnením, aby ste sa vyhli porušeniu zákona a sankciám.

Porovnanie pôvodných rozvodov s novými

Druhy materiálov

Podľa nárokov a požiadaviek objednávateľa je možné na rekonštrukciu rozvodov použiť rôzne druhy materiálov.

Stúpačky

 • Všetky potrubia rozvodov vody – viacvrstvové plasthliníkové potrubie alebo ušľachtilá oceľ (väčšinou na ležaté potrubie) – napr. SANPRES inox
 • Teplá voda, studená voda a cirkulácia – plastohliník
 • Kanalizácia – plast
 • Plyn – meď

Ležaté rozvody

Ležaté rozvody SV sa skoro vo všetkých bytových domoch robia z oceľových pozinkovaných rúr spájaných závitovým spojom alebo z ušľachtilej ocele, ktorá je spájaná lisovaním, z dôvodu nutnosti napojenia hydrantových požiarnych rozvodov, ako stanovuje požiarna norma. Pretože pozinkované oceľové potrubie sa neodporúča používať na rozvody vody, ktorá má teplotu nad 38°C, a to z dôvodu chemických a elektrostatických reakcií so zinkom, rozvody TÚV a cirkulácie TÚV sa najčastejšie menia za viacvrstvové plasthliníkové potrubia.

Dimenzie

Novú potrubnú sieť je potrebné nanovo prepočítať a nadimenzovať (bez ohľadu na dimenzie pôvodných rozvodov). Prípojné potrubia do bytov môžu byť dimenzované v rovnakej veľkosti, ako sú v pôvodnom projekte. Ak sa nové potrubia navrhujú oceľové, dimenzie v rozvodoch sa zhodujú s pôvodným projektom. Pri plastových a medených potrubiach sú nové potrubia menšej dimenzie. Pri plastových potrubiach je navyše potrebné rátať s väčšou rozťažnosťou potrubia ako pri pôvodných oceľových potrubiach. Je nevyhnutné nanovo navrhnúť kompenzátory a vhodne uložiť pevné body uchytenia potrubí. Vybraný druh plastového materiálu na rekonštrukciu ovplyvní celkový projekt výmeny. Pri všetkých potrubiach je dôležité aj uzemnenie zariaďovacích predmetov v bytoch, keďže pôvodné uzemnenie je väčšinou na oceľovom potrubí studenej alebo teplej vody.

Projektová dokumentácia – cesta k riešeniu problémov

Tvorba projektovej dokumentácie začína obhliadkou objektu a následným písomným záznamom: zakreslenie jestvujúcich rozvodov, ich dimenzií, spôsobu uloženia, zistenie stavu izolácie a prevádzky schopnosti uzatváracích armatúr, vypúšťacích kohútov a pod. Celková obhliadka objektu je písomne potvrdená skutočnosť o prevádzkových tlakoch na strane SV a TÚV na päte domu od jednotlivých dodávateľov a prevádzkovateľov inžinierskych sietí. Napriek tomu, že priemerný vek bytových domov je 30 – 50 rokov, nie je k dispozícii ich projektová dokumentácia, v prípade existencie projektu, projekt veľmi často vôbec nezodpovedá skutočnosti (či už v dôsledku dodatočných zmien, úprav alebo z iného dôvodu). Najčastejšie je k dispozícii iba projekt konštrukcií.

Renovácia nemá byť iba výmenou starých potrubí za nové. Je potrebné zvážiť celkovú koncepciu zdravotechnických inštalácií v bytovom dome. Komplexný prístup a informácie od majiteľov, projektanta a realizačnej firmy umožnia vytvoriť realizačný projekt, ktorý zaručí kvalitnú montáž namiesto improvizácie. Samozrejmosťou by mal byť súlad s STN 73 6660 Vnútorné vodovody a inými právnymi predpismi. Projektová dokumentácia je navyše vyžadovaná aj od inštitúcii poskytujúcich štátom zvýhodnené formy financovania obnovy bytového domu.

Prístup k rozvodom

Správcovské spoločnosti a realizátori výmeny zvislých rozvodov riešia problém prístupu k rozvodom. V súčasnosti sa stretávajú s nasledovnými situáciami prekrytia stúpačiek:

 • Pôvodné bytové jadro je zvyčajne v dezolátnom stave. Napriek tomu veľký otvor umožňuje celkom dobrý prístup k rozvodom.
 • Rekonštruované bytové jadro, kde drevotrieskové steny nahradili priečky z pórobetónových tvárnic, prípadne sadrokartónu. Snaha majiteľov bytov o modernizáciu viedla pri rekonštrukcii hygienického jadra k stavebným úpravám, ktoré zmenšili rozmery servisného otvoru len na prístup k ventilom a meračom. Minimalizované otvory tak často neumožňujú výmenu starých rozvodov a montáž nových.

Pri rekonštrukcii rozvodov musia majitelia bytov zabezpečiť prístup k rozvodom, ktoré sú spoločným priestorom. V prípade pôvodných umakartových jadier je demontáž a montáž jednoduchá. Zamurovaný prístup k šachte u rekonštruovaných bytov musí majiteľ sprístupniť vo vlastnej réžii a uvedenie yrekonštruovanej časti po prípadnom odkrytí a výmene potrubí do pôvodného stavu je predmetom individuálnej dohody. Možností je niekoľko. Predvídaví majitelia modernizovaného hygienického zázemia majú odložené obkladačky z rekonštrukcie a poškodený obklad môžu doplniť, príp. chýbajúce obkladačky daného typu a rozmeru nahradia iným vzorom. Zväčša sa však dopustia tej istej chyby ako pri prvej rekonštrukcii – ponechajú len malý revízny otvor.

V prípade pôvodného aj rekonštruovaného bytového jadra je rekonštrukcia rozvodov možnosťou na inštaláciu jednoduchej kazetovej konštrukcie, ktorá umožní opakovaný prístup k rozvodom v prípade havárie či servisného zásahu. Jej inštalácia je rýchla a jednoduchá, bez mokrých procesov,  samozrejmosťou je výber rôznych farebných odtieňov či imitácií dreva.

Postup prác

Výmena potrubí v bytovom dome trvá (v závislosti od počtu podlaží domu) 1 – 2 dni pre jednu skupinu potrubí (pre 1 stúpačku). Bez výnimky je nutné na túto dobu sprístupniť všetky byty danej stúpačky. Realizačné práce obmedzia majiteľov bytov: preruší sa dodávka SV, TÚV a plynu (ak sú všetky potrubia pre bytovú jednotku vedené iba v jednej šachte), ako aj odvod odpadových vôd (aj v prípade predzásobenia vodou nebude možné používať WC a vypúšťať vodu či iné tekutiny do kanalizácie). Z tohto dôvodu sa robí iba 1 stúpačka na schodisku, aby bola dostupná voda a možnosť použiť toaletu napr. u susedov.

Pôvodné potrubia v suterénnom priestore sú často v dezolátnom stave a ich výmena je nevyhnutná.

Čo získame rekonštrukciou stúpačiek v bytových domoch:

 • výmenu starých rozvodov v spoločných priestoroch a v inštalačných šachtách (vodovodné potrubie SV, TUV, kanalizačné a plynové potrubia)
 • vyriešenie nedostatočného prietoku v nepriaznivých stúpačkách
 • riešenie nedostatočného tlaku v rozvode
 • riešenie nedostatočnej teploty teplej vody na výtokoch používateľov

Benefit rekonštrukcie TZB

Kompletná obnova bytového domu, vrátane výmeny rozvodov teplej a studenej úžitkovej vody, plynového, kanalizačného a cirkulačného potrubia, dokáže znížiť prevádzkové náklady na energie ako aj náklady na opravy. Nové rozvody zabezpečia vyššiu kvalitu dodávky vody, dostatočný prietok, tlak i teplotu v rozvode médií. Nové zdravotechnické zariadenia obmedzia nečakané poruchy systému. Zvýši sa tak bonita domu aj jednotlivých bytových jednotiek. Odstránenie prvkov ohrozujúcich bezpečnosť a zlepšenie zdravotných parametrov vody prispeje aj k vyššiemu používateľskému komfortu.

Výmena ležatého rozvodu prebieha v mnohých prípadoch ako súčasť odstránenia havarijnej situácie za náročných podmienok. Je lepšie tieto činnosti naplánovať vopred, aby sa tak predišlo obmedzeniam a zniženiu komfortu bývania pre obyvateľov bytového domu.

 

Obnova bytového domu zahŕňa technické riešenia ako komplex činností. Dnes už nestačí zrenovovať fasádu, je nutné venovať pozornosť aj ostatných častiam domu - od pivnice až po strechu.

Patrí k nim aj oprava a výmena technických zariadení budov (TZB) - stúpačky, rozvody plynu, vody, kanalizácie a vykurovania. Venovať im pozornosť je potrebné aj napriek tomu, že nie sú viditeľné a schovávajú sa v šachtách, bytových jadrách či pivniciach. Problémy, ktoré ale dokážu spôsobiť, dokážu znepríjemniť bežný život. Väčšina potrubí a stúpačiek v našich domoch sú na hranici svojej životnosti. Riešenie havarijného stavu je často časovo aj finančne oveľa náročnejšie.

Obnovu TZB sme realizovali a realizujeme na týchto stavbách:

Viac informácii o prínosoch opravy či výmeny TZB nájdete v technických riešeniach.