TZB - výmena rozvodov

Technické zariadenie budovy ako súčasť komplexnej obnovy budov

Pohľad na naše sídliská hovorí, že mnoho majiteľov a správcov bytových domov realizuje zateplenie bytového domu, výmenu okien a vstupných dverí, príp. rekonštrukciu balkónov a lodžií. V domoch sú ale aj ďalšie zariadenia. Zvyčajne sú schované v šachtách, bytových jadrách a pivniciach, no nimi vyvolané problémy dokážu znepríjemniť bežný život – ich dôsledky je nielen vidieť, ale aj cítiť, a to ako zmyslami, tak aj finančne, v podobe nákladov na čiastkové opravy. Pri komplexnej obnove bytového domu by sme preto nemali zabúdať na technické zariadenia budov (TZB). Problematika rekonštrukcie ležatých a zvislých rozvodov v „stúpačkách“ bytových jadier je možno práve vo vašom bytovom dome aktuálnou témou. Nečakajte preto na havárie rozvodov a škody z nich plynúce, ale zahrňte aj tieto práce do komplexnej obnovy bytového domu.

Na hranici životnosti

Potrubia stúpačiek v panelových bytových domoch a domoch starších ako 30 rokov sa dostávajú na hranicu svojej životnosti. Aj keď predvojnové inštalácie boli realizované z kvalitných materiálov, aj oni majú svoju dobu opotrebenia rovnako ako rozvody v bytových domoch hromadnej bytovej výstavby zo 70. a 80. rokov minulého storočia, ktoré však boli poväčšine z menej kvalitných materiálov. Netesnosti, zatekanie, nedostatočná teplota TÚV z dôvodu zúženia priemerov potrubia usadenou inkrustáciou, zhoršená hygiena, zápach, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“. Pravidelné parciálne opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho presúvajú do budúcnosti. Predovšetkým unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje vážne bezpečnostné riziko. Prípadná havária potrubí môže spôsobiť škody na majetku. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov.

V byte aj v suteréne

Staré rozvody bývajú silno skorodovanéV bytových domoch je potrebná rekonštrukcia existujúcich rozvodov:

 • rekonštrukcia spoločných zvislých rozvodov v inštalačných šachtách (bytové jadrá),
 • rekonštrukcia ležatých rozvodov v suteréne objektu.

Ideálne je vykonať komplexnú rekonštrukciu rozvodov v bytovom dome, pretože iba výmena rozvodov v bytových jadrách („stúpačkách“) nerieši komplexne odstránenie problémov, prípadných havárií a nedostatky dodávky studenej vody (SV) a teplej úžitkovej vody (TÚV) pre bytové jednotky. Všetky potrubia v objekte boli realizované spoločne, sú teda rovnako staré a ich životnosť je na rovnakej úrovni v celom bytovom dome.

Staré a nové materiály

V objektoch komplexnej bytovej výstavby sa používali oceľové pozinkované závitové potrubia na rozvod studenej a teplej vody a cirkulácie. Plynový rozvod sa realizoval zvyčajne z bezošvého oceľového potrubia spájaného zváraním závitovým spojom, čo je však v rozpore s aktuálne platnou normou. Pôvodná časť odpadovej kanalizačnej sústavy zvislých potrubí je zvyčajne z PVC , liatiny, legovanej ocele alebo azbestocementu, pričom spodná časť potrubia bola navrhovaná z liatiny.

Rekonštrukcia TZB rieši problémy životnosti použitých materiálov, umožňuje výber nových, ale aj likvidáciu azbestocementových rúr, ktoré predstavujú nebezpečný odpad. Demontáž a likvidáciu pôvodných azbestových kanalizačných potrubí zverte iba firme s oprávnením, aby ste sa vyhli porušeniu zákona a sankciám.

Porovnanie pôvodných rozvodov s novými

Druhy materiálov

Podľa nárokov a požiadaviek objednávateľa je možné na rekonštrukciu rozvodov použiť rôzne druhy materiálov.

Stúpačky

 • Všetky potrubia rozvodov vody – viacvrstvové plasthliníkové potrubie alebo ušľachtilá oceľ (väčšinou na ležaté potrubie) – napr. SANPRES inox
 • Teplá voda, studená voda a cirkulácia – plastohliník
 • Kanalizácia – plast
 • Plyn – meď

Ležaté rozvody

Ležaté rozvody SV sa skoro vo všetkých bytových domoch robia z oceľových pozinkovaných rúr spájaných závitovým spojom alebo z ušľachtilej ocele, ktorá je spájaná lisovaním, z dôvodu nutnosti napojenia hydrantových požiarnych rozvodov, ako stanovuje požiarna norma. Pretože pozinkované oceľové potrubie sa neodporúča používať na rozvody vody, ktorá má teplotu nad 38°C, a to z dôvodu chemických a elektrostatických reakcií so zinkom, rozvody TÚV a cirkulácie TÚV sa najčastejšie menia za viacvrstvové plasthliníkové potrubia.

Dimenzie

Novú potrubnú sieť je potrebné nanovo prepočítať a nadimenzovať (bez ohľadu na dimenzie pôvodných rozvodov). Prípojné potrubia do bytov môžu byť dimenzované v rovnakej veľkosti, ako sú v pôvodnom projekte. Ak sa nové potrubia navrhujú oceľové, dimenzie v rozvodoch sa zhodujú s pôvodným projektom. Pri plastových a medených potrubiach sú nové potrubia menšej dimenzie. Pri plastových potrubiach je navyše potrebné rátať s väčšou rozťažnosťou potrubia ako pri pôvodných oceľových potrubiach. Je nevyhnutné nanovo navrhnúť kompenzátory a vhodne uložiť pevné body uchytenia potrubí. Vybraný druh plastového materiálu na rekonštrukciu ovplyvní celkový projekt výmeny. Pri všetkých potrubiach je dôležité aj uzemnenie zariaďovacích predmetov v bytoch, keďže pôvodné uzemnenie je väčšinou na oceľovom potrubí studenej alebo teplej vody.

Projektová dokumentácia – cesta k riešeniu problémov

Tvorba projektovej dokumentácie začína obhliadkou objektu a následným písomným záznamom: zakreslenie jestvujúcich rozvodov, ich dimenzií, spôsobu uloženia, zistenie stavu izolácie a prevádzky schopnosti uzatváracích armatúr, vypúšťacích kohútov a pod. Celková obhliadka objektu je písomne potvrdená skutočnosť o prevádzkových tlakoch na strane SV a TÚV na päte domu od jednotlivých dodávateľov a prevádzkovateľov inžinierskych sietí. Napriek tomu, že priemerný vek bytových domov je 30 – 50 rokov, nie je k dispozícii ich projektová dokumentácia, v prípade existencie projektu, projekt veľmi často vôbec nezodpovedá skutočnosti (či už v dôsledku dodatočných zmien, úprav alebo z iného dôvodu). Najčastejšie je k dispozícii iba projekt konštrukcií.

Renovácia nemá byť iba výmenou starých potrubí za nové. Je potrebné zvážiť celkovú koncepciu zdravotechnických inštalácií v bytovom dome. Komplexný prístup a informácie od majiteľov, projektanta a realizačnej firmy umožnia vytvoriť realizačný projekt, ktorý zaručí kvalitnú montáž namiesto improvizácie. Samozrejmosťou by mal byť súlad s STN 73 6660 Vnútorné vodovody a inými právnymi predpismi. Projektová dokumentácia je navyše vyžadovaná aj od inštitúcii poskytujúcich štátom zvýhodnené formy financovania obnovy bytového domu.

Prístup k rozvodom

Správcovské spoločnosti a realizátori výmeny zvislých rozvodov riešia problém prístupu k rozvodom. V súčasnosti sa stretávajú s nasledovnými situáciami prekrytia stúpačiek:

 • Pôvodné bytové jadro je zvyčajne v dezolátnom stave. Napriek tomu veľký otvor umožňuje celkom dobrý prístup k rozvodom.
 • Rekonštruované bytové jadro, kde drevotrieskové steny nahradili priečky z pórobetónových tvárnic, prípadne sadrokartónu. Snaha majiteľov bytov o modernizáciu viedla pri rekonštrukcii hygienického jadra k stavebným úpravám, ktoré zmenšili rozmery servisného otvoru len na prístup k ventilom a meračom. Minimalizované otvory tak často neumožňujú výmenu starých rozvodov a montáž nových.

Pri rekonštrukcii rozvodov musia majitelia bytov zabezpečiť prístup k rozvodom, ktoré sú spoločným priestorom. V prípade pôvodných umakartových jadier je demontáž a montáž jednoduchá. Zamurovaný prístup k šachte u rekonštruovaných bytov musí majiteľ sprístupniť vo vlastnej réžii a uvedenie yrekonštruovanej časti po prípadnom odkrytí a výmene potrubí do pôvodného stavu je predmetom individuálnej dohody. Možností je niekoľko. Predvídaví majitelia modernizovaného hygienického zázemia majú odložené obkladačky z rekonštrukcie a poškodený obklad môžu doplniť, príp. chýbajúce obkladačky daného typu a rozmeru nahradia iným vzorom. Zväčša sa však dopustia tej istej chyby ako pri prvej rekonštrukcii – ponechajú len malý revízny otvor.

V prípade pôvodného aj rekonštruovaného bytového jadra je rekonštrukcia rozvodov možnosťou na inštaláciu jednoduchej kazetovej konštrukcie, ktorá umožní opakovaný prístup k rozvodom v prípade havárie či servisného zásahu. Jej inštalácia je rýchla a jednoduchá, bez mokrých procesov,  samozrejmosťou je výber rôznych farebných odtieňov či imitácií dreva.

Postup prác

Výmena potrubí v bytovom dome trvá (v závislosti od počtu podlaží domu) 1 – 2 dni pre jednu skupinu potrubí (pre 1 stúpačku). Bez výnimky je nutné na túto dobu sprístupniť všetky byty danej stúpačky. Realizačné práce obmedzia majiteľov bytov: preruší sa dodávka SV, TÚV a plynu (ak sú všetky potrubia pre bytovú jednotku vedené iba v jednej šachte), ako aj odvod odpadových vôd (aj v prípade predzásobenia vodou nebude možné používať WC a vypúšťať vodu či iné tekutiny do kanalizácie). Z tohto dôvodu sa robí iba 1 stúpačka na schodisku, aby bola dostupná voda a možnosť použiť toaletu napr. u susedov.

Pôvodné potrubia v suterénnom priestore sú často v dezolátnom stave a ich výmena je nevyhnutná.

Čo získame rekonštrukciou stúpačiek v bytových domoch:

 • výmenu starých rozvodov v spoločných priestoroch a v inštalačných šachtách (vodovodné potrubie SV, TUV, kanalizačné a plynové potrubia)
 • vyriešenie nedostatočného prietoku v nepriaznivých stúpačkách
 • riešenie nedostatočného tlaku v rozvode
 • riešenie nedostatočnej teploty teplej vody na výtokoch používateľov

Benefit rekonštrukcie TZB

Kompletná obnova bytového domu, vrátane výmeny rozvodov teplej a studenej úžitkovej vody, plynového, kanalizačného a cirkulačného potrubia, dokáže znížiť prevádzkové náklady na energie ako aj náklady na opravy. Nové rozvody zabezpečia vyššiu kvalitu dodávky vody, dostatočný prietok, tlak i teplotu v rozvode médií. Nové zdravotechnické zariadenia obmedzia nečakané poruchy systému. Zvýši sa tak bonita domu aj jednotlivých bytových jednotiek. Odstránenie prvkov ohrozujúcich bezpečnosť a zlepšenie zdravotných parametrov vody prispeje aj k vyššiemu používateľskému komfortu.

Výmena ležatého rozvodu prebieha v mnohých prípadoch ako súčasť odstránenia havarijnej situácie za náročných podmienok. Je lepšie tieto činnosti naplánovať vopred, aby sa tak predišlo obmedzeniam a zniženiu komfortu bývania pre obyvateľov bytového domu.

 

Obnova bytového domu zahŕňa technické riešenia ako komplex činností. Dnes už nestačí zrenovovať fasádu, je nutné venovať pozornosť aj ostatných častiam domu - od pivnice až po strechu.

Patrí k nim aj oprava a výmena technických zariadení budov (TZB) - stúpačky, rozvody plynu, vody, kanalizácie a vykurovania. Venovať im pozornosť je potrebné aj napriek tomu, že nie sú viditeľné a schovávajú sa v šachtách, bytových jadrách či pivniciach. Problémy, ktoré ale dokážu spôsobiť, dokážu znepríjemniť bežný život. Väčšina potrubí a stúpačiek v našich domoch sú na hranici svojej životnosti. Riešenie havarijného stavu je často časovo aj finančne oveľa náročnejšie.

Obnovu TZB sme realizovali a realizujeme na týchto stavbách:

Viac informácii o prínosoch opravy či výmeny TZB nájdete v technických riešeniach.