Vyhlásenie k súčinnosti s GDPR

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Prevádzkovateľom je spoločnosť PS STAVEBNINY, s. r. o., Trnavská cesta 25, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 930 051, registrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 85816/B.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME? ?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o osobách, ktoré majú o naše služby záujem, alebo ktoré nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.

Vo všeobecnosti môžete stránky spoločnosti PS STAVEBNINY, s. r. o., navštíviť bez toho, aby sme vás identifikovali alebo ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše servery zhromažďujú IP adresy z technických dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na naše webové stránky a ich optimálne zobrazenie. 

Ak od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali, alebo ak máte záujem o zasielanie informačných emailov o našej spoločnosti, vždy vás o tom vopred informujeme. To robíme formou kontaktných formulárov na našich webových stránkach, ktoré môžete vyplniť.  Nie je vašou povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.

NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Dotknutá osoba Zhromažďované údaje Účel zhromažďovania Dôvody zhromažďovania
Návštevník našej webovej stránky meno, adresa, telefón, e-mailová adresa zodpovedanie vašich otázok
na základe vašej žiadosti, jej spracovanie vo vzťahu k vašim údajom
dohodnutie zmluvných podmienok na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy
Poskytovateľ referencie meno, adresa, názov spoločnosti, fotografia zverejnenie referencií na webovej stránke váš predchádzajúci súhlas so spracúvaním osobných údajov pri poskytnutí referencie
Obchodný partner meno, adresa, telefón, číslo faxu, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu pre zmluvu, objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami
Kontaktná osoba Obchodného partnera meno, adresa, telefón, číslo faxu, e-mailová adresa, pracovné zaradenie kontaktovanie obchodného partnera na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií
Uchádzač o zamestnanie meno, adresa, telefón, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, vzdelanie a skúsenosti výber uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie vás prostredníctvom telefónu alebo e-mailu oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami
Osoby ktoré vstúpia do priestoru monitorovaného kamerovým systémom obrazový záznam osoby (zamestnancov, návštevníkov, dodávateľov) v monitorovanom priestore ochrana majetku prevádzkovateľa ako aj ochrana majetku života a zdravia dotknutých osôb  oprávnený záujem ktorý sleduje prevádzkovateľ

Doplňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému nájdete na tomto odkaze.

Nemáte povinnosť nám poskytnúť akékoľvek osobné údaje, ale vaše osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo vašou spoločnosťou. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené. 

Pre všetky účely spracúvania, na ktoré ste udelili svoj súhlas,  máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.

ZABEZPEČENIE ÚDAJOV A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov, a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

>V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás alebo inými nižšie uvedenými spôsobmi.

AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Ste oprávnení zistiť aké osobné údaje o vás uchovávame, môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien tak, aby boli osobné údaje správne a aktuálne, alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, že chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame, inému prevádzkovateľovi podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

KDE MÔŽETE PRÁVA UPLATNIŤ A JE ICH UPLATNENIE SPOPLATNENÉ? 

Jednotlivé práva si môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu info@psstavebniny.sk alebo pomocou našich kontaktných údajov, ktoré nájdete v sekcii Kontaktujte nás.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM? 

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, naši pracovníci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

AKÉ SÚ HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY UPRAVUJÚCE PROBLEMATIKU OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Európsky rámec:

  • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:

  • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PROFILOVANIE A PRENOS ÚDAJOV MIMO EÚ

Nepoužívame profilovanie a osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín a ani neplánujeme prenos osobných údajov do tretích krajín.

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Čo sú súbory cookies?
Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies. 

Ako používame súbory cookies 
Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate. 

Zakázanie súborov cookies 
Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači (prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači, ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.

Súbory cookies, ktoré nastavujeme 
Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných stránkach alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali informácie o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu. 

Súbory cookies tretích strán 
V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré sú poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť popisuje, na ktoré súbory cookies môžete naraziť cez túto lokalitu. Táto lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá predstavuje jedno z najrozšírenejších webových riešení na identifikáciu toho, ako lokalitu používate a spôsobov, ako môžeme váš zážitok zlepšiť. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Pre viac informácií o súboroch cookies Google Analytics navštívte oficiálnu stránku Google Analytics. Analýza tretími stranami sa používa na sledovanie a meranie používania tejto lokality, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, čo nám pomáha zisťovať, ako by sme pre vás mohli lokalitu vylepšiť. V niektorých prípadoch vám môžeme poskytovať obsah prispôsobený na základe toho, čo ste nám o sebe povedali buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia na účet sociálnych médií. Tieto typy súborov cookies nám jednoducho umožňujú poskytovať vám obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Taktiež používame tlačidlá a/alebo doplnky sociálnych médií, ktoré vám umožnia prepojiť sa rôznymi spôsobmi s vašou sociálnou sieťou. Na to, aby tieto tlačidlá a doplnky fungovali, vám nasledovné sociálne médiá vrátane: Facebook, Youtube, nastavia súbory cookies cez našu webovú lokalitu, ktorá sa môže použiť na rozšírenie vášho profilu na ich webovej lokalite alebo na poskytovanie údajov, ktoré držia na rôzne účely uvedené v ich zásadách používania osobných údajov. 

Viac informácií 
Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: info@psstavebniny.sk alebo pomocou kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.